ALGEMENE VOORWAARDEN

Onlightning
Eigenaar: Mirjam Sieben
KvK-nummer: 72223812
E-mail: mirjam@onlightning.nl
Website: www.onlighting.nl
Facebook: www.facebook.com/onlightningNL


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Onlightning.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan
slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking
hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij
nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Onlightning zijn aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Onlightning en
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen,
dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien Onlightning niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Onlightning in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Aanbiedingen/offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.
Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Onlightning bij de voorbereidende gesprekken
verstrekte gegevens, welke door Onlightning als juist worden aangemerkt.
2.2 Onlightning kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Onlightning daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Onlightning anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Onlightning niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een
datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna
deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve
overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per email aan Onlightning te laten weten.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle door Onlightning vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Onlightning is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs
zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden
te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge
de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,
lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.


Artikel 4. Inschakeling van derden
4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
4.2 Indien Onlightning derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij
daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Onlightning derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Onlightning dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.2 Onlightning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.5.4 Indien door Onlightning of door Onlightning ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in
redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern
en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.
5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Onlightning aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Onlightning
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Onlightning zijn verstrekt, heeft Onlightning het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan
Onlightning ter beschikking heeft gesteld. Onlightning is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat Onlightning is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Onlightning zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Onlightning gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Onlightning op en is voor
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Onlightning een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Onlightning gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Onlightning daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1 Onlightning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Onlightning ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan
de zijde van Opdrachtgever niet langer van Onlightning kan worden gevergd dat zij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6.2 Voorts is Onlightning bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Onlightning
kan worden gevergd.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Onlightning op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Onlightning de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Onlightning tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Onlightning gerechtigd
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Onlightning gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Onlightning, zal Onlightning in
overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Onlightning extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Onlightning
anders aangeeft.
6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Onlightning vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Onlightning op Opdrachtgever
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor
de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever
in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden
anders is bepaald.
6.10 Indien Onlightning niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst
zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.11 Onlightning heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien
zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen,
tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
6.12 Is Onlightning toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst,
dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade,
maar zal Onlightning zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen.
Onlightning zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.


Artikel 7. Overmacht
7.1 Onlightning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Onlightning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Onlightning niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Onlightning of van derden, ziekte van de medewerker van Onlightning, die belast is met de
uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis
van “open inschrijving” daaronder begrepen. Onlightning heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Onlightning haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Onlightning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.7.4 Voor zover Onlightning ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Onlightning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
7.5 In geval van overmacht zal Onlightning zich naar redelijkheid inspannen om
Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien Onlightning aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Onlightning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Onlightning is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
8.3 Indien Onlightning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Onlightning beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht,
althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De aansprakelijkheid van Onlightning is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor
Onlightning geldende eigen risico, in voorkomend geval.
8.5 Onlightning is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van
aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en
bedrijfsschade daaronder begrepen.
8.6 Onlightning sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die
voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige
hulppersoon, die door Onlightning bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen
werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend
recht verzetten.
8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onlightning of haar leidinggevende
ondergeschikten.


Artikel 9. Vrijwaring
9.1 Onlightning zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke
ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn, dan welke Onlightning jegens Opdrachtgever is.9.2 Opdrachtgever vrijwaart Onlightning tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in
haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten
behoeve van Onlightning bedingen.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Onlightning volledig ter zake van aanspraken op
schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten,
door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes
en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Onlightning
door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of
voorgeschreven.
9.4 Indien Onlightning door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever
gehouden Onlightning zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Onlightning, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van Onlightning en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
Opdrachtgever.


Artikel 10. Annulering
10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst
of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Onlightning anders is overeengekomen.
Annulering Incompany Opdracht
10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende
kosten verschuldigd: Bij annulering van een training
a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.
10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering
is een feit als Onlightning ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van
annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van
ontvangen van de annuleringsemail.
Annulering Open inschrijving
10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door
Onlightning bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven
voor o.a. workshops, informatiebijeenkomsten, webinars of seminars.
10.3.2. Onlightning behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of
onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal
voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Onlightning, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve
mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.
10.3.3 Onlightning heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van
een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op
terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.
10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken
voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat
vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of
begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Onlightning, een vervanger met dezelfde
opleidingsvraag worden gestuurd.
10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Onlightning bevestigde – email te geschieden.
Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door
Onlightning.
10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet
verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het
programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.
Annulering 1:1 begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele
sessies.
10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of
andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 48 uur voor
aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak
binnen 48 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele
overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.
Annulering langlopende opdrachten
10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen
sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het
traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open
Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen
prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Onlightning aanleiding is om
anderszins overeen te komen.
Annulering online programma
10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding
krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na
aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. Het F.I.R.E.
programma wordt in deze Algemene voorwaarden aangemerkt als online
programma.

Artikel 11. Betaling
11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Onlightning binnen 15 dagen na factuurdatum te
voldoen tenzij anders is overeengekomen. Onlightning is gerechtigd om periodiek te
factureren.
11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd
van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Onlightning
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en
met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.
11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Onlightning zich het recht voor om de
werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere
verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Onlightning gerechtigd zonder
gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die
overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Onlightning om schadevergoeding te
vorderen.
11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten
conform de Wet normering incassokosten, incassokosten aan Onlightning verschuldigd. Niet
consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de
hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een
minimum van € 150,-.
11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens
rente verschuldigd.


Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Onlightning verboden om de
door Onlightning verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen,
programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op
een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te
vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich
meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten
van intellectuele eigendom op deze stukken bij Onlightning.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 De persoonlijke gegevens die Onlightning via de site bereiken, worden zorgvuldig en
vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.
Onlightning houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het
bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte
en/of een overeenkomst met Onlightning zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement van de vestigingsplaats van Onlightning, behoudens voor zover de
wet dwingend anders voorschrijft.Niettemin heeft Onlightning het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

 

LET’S CONNECT

GEGEVENS

onlightning
mirjam@onlightning.nl

kvk: 72223812
btw: NL001802291B85

SCHRIJF JE IN mirjams muziek marketing mails